Trocka-Leszczyńska Elżbieta Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PWr.; dyplom z wyróżnieniem – 1970 r.; praca dr. – 1978 r.; dr hab. – 1996 r.; prof. nadzw. PWr. – 1998 r.; z-ca dyr. Instytutu Architektury i Urbanistyki 1991–1993; prodziekan Wydz. Architektury – 1993 r.; przewodniczyła Komisji Programowej WA od 1993 r.; przewodniczyła Wydz. Komisji Rekrutacyjnej od 1995 r.; dziekan Wydz. Architektury (II kadencja) – 1999 r.; wchodzi w skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej PWr. od 1999 r.; przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Studiów i Studentów – 2002 r.; czł. Sekcji Architektury i Urbanistyki TO7 KBN 2001–2002; wybrana do Grupy Ekspertów KAUT – 2002 r.; sekr. Komisji Oceniającej KAUT; czł. KAiU PAN we Wrocławiu; w Stowarzyszeniu Architektów Polskich jako: czł. Zarządu Oddziału (1979–1984 oraz wiceprezes Zarządu Oddz. Wrocławskiego 1984–1987, 1991–1997 oraz od 1997 r. do dnia dzisiejszego; czł. organizacji: PZITB od 1997 r. (sekr. Komisji Remontów i Modernizacji – 1993 r.); International Council for Building Research and Studies (CIB) od 1992 r.; Working Commission W-70 CIB, w której od 1996 r. przewodniczyła grupie roboczej; czł. Inrernational Society of Indoor Quality and Climate 1997–1999; International Council on Monuments and Sites – ICOMOS - sekcja Vernacular Architecture od 1999 r.; International Association for Housing Science IAHS od 2002 r. Autorka 205 pozycji (132 publikacje, w tym: wydawnictwa zwarte, monografia, dwa podręczniki) i 73 prace niepublikowane. Współautorka książki (nagrodzoną za najlepszą książkę 1999 r. „Piórem Fredry”, autorem i współautorem ponad 40 opracowań projektowych studialnych i realizacyjnych, w tym 11 nagrodzonych i wyróżnionych projektów konkursowych. Promotorka trzech obronionych prac dr., opiekunm ponad 20 doktorantów, w tym promotor 10 otwartych przewodów dr., autorem recenzji: wydawniczych, doktorskich i do KBN. Promotor ponad 100 prac dyplomowych (nagrodzonych i typowanych do nagród). Odznaczenia: Brązowy Krzyż Zasługi; Złoty Krzyż Zasługi; odznaczenie Ministerstwa Rolnictwa „Zasłużony dla rolnictwa”; Medal KEN – 1984 r. Za działalność twórczą Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało Jej „Status twórcy”. Za pracę hab. otrzymała nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – 1997 r.