Pustelnik Romuald ur. w 1945 r. w Czartkowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Architektury PWr. – 1968 r.; praca dr –1979 r.; Ass. Professor Mosul University (IRAQ) 1983–1985; Visiting Professor Mosul University (IRAQ) 1987–1989; kier. Studium Podyplomowego 1996–-2003; prodziekan 1999–2002 i 2002–2005; kier. Resortu Planowania Przestrzennego w Biurze Pełnomocnika Rządu RP 1990–1991; czł. Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów; z-ca kier. Komisji Kwalifikacyjnej Izby Urbanistów. Autor 25. publikacji; współautor uchwalonego Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla gmin i miast regionu wałbrzyskiego; gł. projektant Studium Rozwoju Euroregionu Glaciensis. Autor: Szkoły Trzech Narodów w Wilkanowie (fundacji „Die Zeit”); projektów zagr. m.in. „Spring Festival Centre w Mosulu. Promotor ok. 40 prac dypl. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi.