Górecka Teresa ur. w 1926 r. w Borysławiu. Stopnie i tytuły naukowe orz pełnione funkcje: po ukończeniu studiów na UWr praca w Dolnośl. Stacji Instytutu Geologicznego we Wrocławiu; dr n. p. – 1966 r.; doc. – 1972 r.; prof. nadzw. – 1989 r.; kier. zakładu Geologii Złożowej i Kopalnianej 1973–1998 r.; org. Wydz. Górniczego i Instytutu Górnictwa; prodziekan 1970–1972 oraz 1973–1975; z-ca dyr. ds. dydaktyki 1975–1978; inicjatorka geologicznych laboratoriów dydaktycznych i badawczych, zbiorów map, księgozbioru przedmiotowego, kolekcji prób geologicznych. Autorka monografii osadów karbońskiech na obszarze depresji północno-sudeckiej i na monoklinie przedsudeckiej, 80. artykułów krajowych i zagranicznych, 60. niepublikowanych raportów, sześciu monografii, sześciu skryptów. Wypromowała dwóch dr. n. t.; opiekunka dwóch prac hab., recenzentka prac dr., książek, skryptów i artykułów z zakresu geologii złożowej i stratygraficznej. Współpraca z PAN, AGH, Uniwersytetem w Montrealu, Uniwersytetem w Calgiari (Włochy), Uniwersytetem Karola w Pradze, instytutami w Hiszpanii, USA, Francji, Niemczech i Rosji; czł. Polskiego Towarzystwa Geologicznego oraz Commission Internationale de Microflora du Paleozoique (CIMP). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; nagrody Senatu, Rektora i Dziekana.