Sajkiewicz Jan ur. w 1928 r. w Szydłowie, zm. w 1995 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Inżynierii Lądowej PWr. – 1952 r.; kier. pracowni w Dolnośl. Biurze Projektów Górniczych; generalny projektant kopalń „Gosławice” i „Adamów”; gł. specj. ds. górnictwa i ekonomiki 1956–1966; dr n. t. – 1963 r.; dr hab. – 1966 r.; prof. nadzw. – 1972 r.; z-ca dyr. ds. badawczych ZBiP Miedzi „Cuprum” 1968–1970; dyr. Instytutu Górnictwa 1971–1981 (po prof. W. Czechowiczu); kier. Zakładu Badań Operacyjnych i Prognostycznych; dr hc. Akademii Górniczej we Freibergu – 1978 r.; prorektor ds. dydaktyki i wychowania 1981–1982; rektor WSI w Radomiu 1982–1985; kier. Katedry Eksploatacji Maszyn i Obiektów Technicznych w P.Św. – 1985 r.; kier. Katedry Maszyn i Urządzeń Rolniczych PŚw. 1991–1993. Autor ponad 300 pozycji – książek (w kraju i za granicą), skryptów i artykułów; liczne patenty. Wypromował 18 dr. n. t., uznany w kraju i za granicą specjalista z zakresu eksploatacji i niezawodności obiektów i systemów technicznych; wyróżniony licznymi odznaczeniami i nagrodami.