Malewski Jerzy ur. w 1941 r. w Mostach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Budownictwa Lądowego Oddz. Górnictwa Odkrywkowego; asystent – 1968 r.; dr n. t. – 1974 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. nadzw. – 1997 r.; dziekan Wydz. Górniczego od 2002 r.; zainteresowania naukowe: geologia, geosejsmika, teoria systemów w górnictwie, przeróbka mechaniczna kopalin, modelowanie matematyczne i gospodarka zasobami środowiska; czł. regionalnych instytucji samorządowych, eksperckich i finansowych Wrocławia i woj. dolnośl. (Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Komisja Ochrony Przyrody, WFOŚiGW); czł. m.in.: Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych 1990–1998; przewodniczący Komisji Nauk Górniczych Oddz. Wrocławskiego PAN od 2002 r. Autor ok. 80 publikacji i 65 prac niepublikowanych, współautor czterech monografii z zakresu gospodarki zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Wypromował dwóch dr. n. t. (aktualnie promotor czterech prac). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; Odznaka Zasłużonego Działacza SITG; Nagroda Senatu PWr.; Złota Odznaka Min. Środowiska za szczególne zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, liczne nagrody rektora, dziekana/dyrektora i wiele innych wyróżnień.