Pawlaczyk-Szpilowa Maria ur. w 1923 r. w Śliwnikach, pow. Ostrów Wlkp. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: PWr. praca – od 1956 r.; dr – 1961 r.; dr hab. – 1966 r.; doc. 1966–1972; prof. nadzw. – 1972 r.; prof. zw. – 1980 r.; prodziekan Wydz. Inżynierii Sanitarnej 1966-1972; twórca kierunku Biologii Sanitarnej; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 1968–1972; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska 1972–1975; kier. Katedry Biologii i Higieny 1966–1968; kier. Zakładu Biologii Sanitarnej Instytutu Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 1968–1972; kier. Zakładu Biologii i Biochemii Środowiska w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska 1972–1978; kier. Zespołu Biologii i Ekologii 1978–1992; kier. Zakładu Biologii i Ekologii w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska 1992–1995; czł. czterech Komitetów PAN; przewodnicząca Komisji Mikrobiologii Wody i Ścieków Komitetu Mikrobiologicznego PAN 1966–1972; czł. Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego. Stworzyła uznaną w kraju szkołę naukową „Biologii i Ekologii”, która aktualne badania naukowe skupia wokół takich zagadnień, jak: ocena mikrobiologicznej i hydrobiologicznej wody, ścieków i odpadów stałych, gleby oraz powietrza atmosferycznego; bioindykacji zanieczyszczeń toksycznych, mutagennych i rakotwórczych; biodegradacji zanieczyszczeń naturalnych i antropogenicznych; ekologii środowisk zdegradowanych. Wypromowała 15 dr., z których jeden jest prof. tyt., a dwóch dr. hab. Autorka 104 publikacji, pięciu podręczników i 11 skryptów akademickich m.in. Biologia i ekologia (Oficyna PWr. 1997 r.). Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1974 r.; Medal KEN – 1992 r.; Złota Odznaka PWr. - 1971 r. oraz Złota Odznaka Budowniczych Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego – 1977 r.