Kołacz Roman ur. w 1947 r. w Kobylanach, pow. krośnieński. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. dr hab.; studia na Wydz. Weterynaryjnym AR we Wrocławiu; lek. wet. – 1973 r.; l. st. dr – 1977 r.; dr hab. n. rol. – 1985 r.; prof. – 1995 r.; prof. zw. – 1999 r.; staże naukowe, misje i kontrakty w Grecji, Słowacji, Czechach, Danii, Francji, Cyprze i USA; przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z zagranicą od 1996 r.; pełnomocnik Rektora ds. współpracy z gospodarką narodową i realizacji programów UE od 1999 r.; kier. Studium Doktoranckiego na Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt oraz czł. rady fundacji AR we Wrocławiu „Fundar” od 1995 r.; czł. kolegium red. mies. Trzoda Chlewna –1997 r.; przedstawiciel Polski w Stałym Komitecie ds. Ochrony Zwierząt podczas Transportu Międzynarodowego przy Radzie Europy w Strasbourgu – 1998 r.; doradca Gł. Lekarza Weterynarii; wiceprzewodniczący Komisji ds. Transportu Zwierząt przy Ministrze Rolnictwa w zakresie dobrostanu zwierząt; przewodniczący II Lokalnej Komisji Etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach przy AR we Wrocławiu – 2000 r. Specjalista w zakresie dobrostanu zwierząt oraz ekotoksykologii. Czł. International Society of Animal. Gł. kierunki badawcze skoncentrowane są na zagadnieniach higieny zwierząt i ich dobrostanie oraz ekotoksykologii. Wyniki swych prac prezentował na międzynarodowych kongresach naukowych m.in. w Hanowerze, Lipsku, Lillehammer, Mastricht, Koszycach. Autor 188 publikacji naukowych, w tym 28 w języku obcym. Promotor pięciu dr., wykonał trzy recenzje w przewodach hab. oraz 11 w przewodach dr.; kier. czterech projektów badawczych. Recenzent 35 publikacji naukowych, współautor dwóch skryptów (z zakresu zoohigieny) i czterech podręczników. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.