Kotecki Andrzej ur. w 1952 r. w Wieleniu, n. Notecią, woj. wielkopolskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. rol. na Wydz. Rolniczym AR we Wrocławiu (z wyróżnieniem) – 1977 r.; dr i dr hab. na Wydz. Rolniczym AR we Wrocławiu – 1985 r.; tytuł prof. i prof. nadzw.– 1995 r.; prof. zw. –1999 r.; staże naukowe w: ZSRR, Jugosławii, na Litwie, w Niemczech; prodziekan 1993–1996; dziekan Wydz. Rolniczego 1996–2002; red. merytoryczny serii Rolnictwo Zeszytów Naukowych AR we Wrocławiu 1993–2002; czł. Wydz. Komisji Badań Naukowych 1993–2002; przewodniczący Wydz. Komisji: Rozwoju Kadry Naukowej, Finansów, Nagród i Odznaczeń 1996–2002; przedstawiciel Wydz. Rolniczego w Senacie; czł. Senackich Komisji: Finansowej, Rozwoju Kadry Naukowej 1996–2002; czł. Rektorskich Komisji: Współpracy z Zagranicą 1993–1996; przewodniczący Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu Uprawy Roślin PAN 1999–2002; wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Łubinowego 1999–2002; czł. Komisji Nauk Rolniczych Wrocławskiego Oddz. PAN; WTN; Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych; Polskiego Towarzystwa Ekologicznego i Polskiego Towarzystwa Łąkarskiego. Promotor pięciu dr. Wykonał sześć recenzji dr., trzy hab. Współautor trzech podręczników akademickich: Rośliny strączkowe, Szczegółowa uprawa roślin, Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego oraz 110 publikacji naukowych. Specjalista z zakresu uprawy roślin polowych, w tym zwłaszcza roślin strączkowych i oleistych. Osiągnięcia naukowe dotyczą zagadnień związanych z wpływem czynników przyrodniczych i agrotechnicznych na rozwój i plonowanie różnych form roślin strączkowych i rzepaku ozimego.