Goćkowski Janusz ur. w 1935 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: prof. n. hum.; mgr prawa z historii państwa i prawa polskiego (praca magisterska o stosunku KPP do konstytucji i ordynacji wyborczej 1935 r.) UAM w Poznaniu – 1956 r.; dr n. praw. z historii doktryn politycznych i prawnych (rozprawa doktorska „Funkcje dzieła literackiego w badaniach dotyczących myśli politycznej”) Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu – 1967 r.; hab. z nauk politycznych w zakresie socjologii stosunków politycznych (rozprawa habilitacyjna „Autorytety świata uczonych”) UW – 1978 r.; prof. n. hum. – 1995 r.; pracował na PWr. (st. asystent, adiunkt, docent, profesor) 1966–2003; pracował na UJ w Krakowie (docent, profesor) 1984–2003; prof. na Wydz. Nauk Politycznych w WSH im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; kier. Zakładem Socjologii Nauki na PWr.; kier. Zakładem Teorii i Historii Cywilizacji na UJ. Organizował/współorganizował ponad 40 konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom socjologii nauki, historii myśli społecznej i politycznej, socjotechniki, antropologii i socjologii wiedzy. Socjolog nauki, antropolog i socjolog wiedzy, historyk myśli społecznej i politycznej, socjotechnik. Zajmuje się także zagadnieniami ethosu, tradycji, treści socjologicznych w dziełach sztuki literackiej, patologii społecznej i problemów społecznych, historii i teorii cywilizacji. Autor pięciu monografii: Autorytety świata uczonych (1984), Ethos nauki i role uczonych (1996), Uniwersytet i tradycja w nauce (1999), Ludzie „systemu” i ludzie „problemu”: wieczna wojna w teatrze życia naukowego (2000), Za rewolucją i przeciwko rewolucji: dwa światopoglądy wojujące (2005). Nadto (wespół z Anną Woźniak) studium (mała książka) Bal przebierańców (2005). Opublikował 300 prac naukowych i 20 recenzji i redagował/współredagował 20 zbiorów prac naukowych. Wypromował siedmiu dr. Czł. prezydium Komitetu Naukoznawstwa PAN i przewodniczący Sekcji Tradycji i Ethosu w Nauce KN PAN; przewodniczy Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Komisji Historii Myśli Społecznej i Politycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego; udział w pracach Sekcji Socjotechniki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego 1966–1980; wchodzi w skład zespołów redagujących czasopisma: „ORGANON”, „ZAGADNIENIA NAUKOZNAWSTWA”, „PRINCIPIA”, „COLLOQUIA COMMUNIA”, „UNIVERSITAS”.