Mejbaum-Katzenellenbogen Wanda ur. w 1914 r. we Lwowie, zm. w 1986 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Medycznym UJK we Lwowie; dr wszechnauk med. – 1939 r.; doc. AM Wr. – 1954 r. ; prof. nadzw. – 1961 r.; prof. zw. – 1973 r.; org. dwóch katedr Biochemii na Wydz. Nauk Przyrodniczyh. UWr i Wydz. Farmaceutycznego AM we Wrocławiu w 1959 r.; kier. Katedry Biochemii UWr 1959–1969; dziekan Wydz. Farm. AM 1962–1964; dyr. Inst. Botaniki UWr 1964–1968; dyr. Inst. Botaniki i Biochemii UWr 1971–1973; kier. Zakładu Biochemii UWr 1973–1986; czł. Komitetów: Biochem. Biofiz. PAN, Rady Redakcyjnej „Postępów Biochemii”, Acta Biochim. Polon. i „Wiadomości Chemicznych”; przewodnicząca VIII Oddz. WTN; Wrocławskiego Oddz. Polskiego Tow. Diagnostyki Laboratoryjnej; czł. P.T. Bioch., a od 1984 r. czł. hon.; tworzy nowy kierunek studiów – biochemię – na Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr w 1961 r.; inicjuje badania nad składem chemicznym i funkcją kwasów nukleinowych, glikoprotein, inhibitorów proteolitycznych oraz roślinnych alkilorezorcynoli i garbników, w tym taniną. W literaturze światowej zasłynęła pracą ilościowego oznaczania pentoz w kwasach nukleinowych opublikowaną w Zeitschrift für Physiol. Chemie 1939, 256, 117–120, która była w 1977 r. najczęściej cytowaną publikacją. Wypromowała 35 dr. bioch., wśród wychowanków ośmiu dr. hab., trzech prof. nadzw., dwóch prof. zw. Autorka 150 publikacji, skryptu i tłumaczenia podręcznika z chemii fizjologicznej autorstwa H.A. Harpera. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1959 r.; Odznaka 1000–lecia Państwa Polskiego; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1973 r.; Medal KEN – 1975 r.