Ślopek Stefan ur. w 1914 r. w Skawie, zm. w 1955 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. med. – 1945 r.; dr hab. – 1949 r.; prof. nadzw. – 1950 r.; prof. zw. – 1957 r.; czł. koresp. PAN – 1965 r.; czł. rzecz. PAN – 1973 r.; asystent Katedry Mikrobiologii Wydz. Lekarskiego UJK we Lwowie 1939–1941; kier. Z-du Mikrobiol. Lek. AM we Wrocławiu 1949–1954; dyr. Inst. Immunologii i Terapii Dośw. PAN 1954–1985; koordynator problemów węzłowych 1971–1990; red. nacz. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 1962–198; czł. Prezydium PAN 1972–1980; przew. Komitetu Immunol. PAN 1972–1978; czł. rad naukowych wielu inst. naukowych w kraju; czł. Kom. Nagród Państwowych; przewodniczący Centr. Komisji Kwalifikacyjnej ds. Kadr Naukowych przy Prezesie RM 1983–1988; czł. hon. Światowej Rady Unii Tow. Immunol. 1971–1974., Wypromował 19 dr. Autor lub współautor ponad 300 prac oryginalnych, 30 przeglądowych i popularno-naukowych. Autor siedmiu podręczników i siedmiu monografii, współautor wielu publikacji książkowych polskich i zagr.: Mikrobiologia Lekarska – 1955 r. (5 wyd.); Immunologia Praktyczna, – 1970 r.; dr h. c.: Śląskiej AM w Katowicach – 1974 r.; AM w Poznaniu – 1975 r.; AM we Wrocławiu – 1978 r. Odznaczenia i nagrody: Nagroda Państwowa II st. – 1952 r.; I st. – 1970 r.; nagrody resortu zdrowia i PAN; Krzyż Komandorski z Gwiazdą, Oficerski i Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi.