Kamiński Mieczysław Kazimierz ur. w 1944 r. w Przemyślu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr inż. PWr. Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego – 1977 r.; dr hab. – 1987 r.; prof. – 1997 r.; kier. Zakładu Konstrukcji Betonowych – 1992 r.; prodziekan Wydz. Budownictwa Lądowego i Wodnego 1990–1996; dyr. Instytutu Budownictwa PWr. 1996–2002; staże naukowe: Niemcy: Technische Universität Braunschweig – 1982 r.; Universität Karlsruhe – 1985 r.; Technische Universität Stuttgart – 1992 r.; prof. zw. – 1999 r.; czł. w organizacjach naukowych: KILiW PAN - z-ca przewodniczącego Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN –1996 r.; czł. Komisji Mechaniki i Budownictwa Oddział PAN we Wrocławiu; organizacje międzynarodowe: FIP oraz ISO (czł. grup roboczych „Silos Design”); FIB oraz IABSE; przewodniczący Komisji Nauki PZITB O. Wrocławskiego 1999–2002. Nazwa stworzonej szkoły naukowej: Badania stanów granicznych konstrukcji żelbetowych i sprężonych. Wypromował 11 dr., trzy hab. Autor 206 publikacji, w tym 36 artykułów w czas. zagr., rozdz. w książce wydanej za granicą, trzech artykułów w obcojęzycznych czas. polskich PAN, monografii naukowych, 21 artykułów w czas. kraj., sześciu podręczników i skryptów akademickich, 63 referatów na konferencjach zagr. i kraj. oraz 23 publikowane opisów patentowych. Ponadto ponad 200 ekspertyz naukowo–technicznych. Nagrody i odznaczenia: nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki – 1978 r. i 1989 r.; wyróżnienia Ministra SWiA – 1999 r. i 2001 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 2000 r.; Medal Edukacji Narodowej – 2003 r. Szerzej o nim: Księga 50-lecia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej 1945–1995.