Grudziński Eugeniusz ur. w 1948 r. w Miękini. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr hab. inż.; studia Wydz. Elektroniki PWr. – 1973 r.; asystent stażysta w Zakładzie Radiokomunikacji (ZR) Instytutu Telekomunikacji i Akustyki (ITA) – 1973 r.; asystent – 1974 r.; st. asystent n-b – 1975 r.; adiunkt n-b – 1982 r.; adiunkt n-d – 1990 r.; adiunkt n-d z hab – 1998 r.; kier. Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP). W swoich pracach zajmuje się zagadnieniami wytwarzania i pomiarów wzorcowych pól elektromagnetycznych w układach wzorców pierwotnych i wtórnych oraz układów ekspozycyjnych. Brał udział w międzynarodowej komparacji wzorców LWiMP ITA PWr. jako jedno z siedmiu lab. świata (jedyne na wschód od Łaby) prowadzonej poprzednio z National Bureau of Standards (NBS), a ostatnio z National Institute of Standards and Technology (NIST) w Boulder Colorado w USA. Obecnie współpracuje w dziedzinie normalizacyjnej i metrologicznej z Politechniką Lwowską. Autor lub współautor ponad 20 publikacji krajowyc, w tym jednej monografii, ponad 40 prezentacji na konferencjach krajowych, 10 publikacji zagranicznych, ponad 20 referatów na sympozjach międzynarodowych; twórca lub współtwórca ponad 20; rozwiązań PEM chronionych patentami związanych z wzorcami i metrologią PEM. Prowadził lub prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i laboratoria z anten i propagacji fal radiowych, teorii pola elektromagnetycznego, teorii systemów telekomunikacyjnych, linii radiowych, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń nadawczych i odbiorczych, wprowadzenia do elektroniki i telekomunikacji i systemów telekomunikacyjnych. Prowadził i recenzował liczne prace inż. i mgr., w tym materiały przeznaczone do publikacji. Sekr. od 1982 r., a od 1993r. przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SEP w zakresie metrologii i specyfiki pól elektromagnetycznych w bezpośrednim otoczeniu źródeł oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych, Recenzent SEP. Nagrody i odznaczenia: nagroda Dyrektora ITA; Dziekana Wydz. Elektroniki; Rektora PWr.; Ministra i Premiera RP; odznaczenia zawodowe i organizacyjne, w tym Złoty Krzyż Zasługi.