Domański Czesław ur. w 1943 r. w Dąbrówce, pow. Kutno. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr – 1976 r.; dr hab. – 1986 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; prof. n. ekon. – 1991 r.; UŁ na Wydz. Ekonomiczno-Socjologicznym: kier. Zakładu Metod Statystycznych w Instytucie Ekonometrii i Statystyki 1987–1991; kier. Katedry Metod Statystycznych w tym Instytucie od 1992 r.; z-ca dyr. tego Instytutu 1980–1985; dyr. tego Instytutu od 1997 r.; prodziekan 1987–1990; dziekan 1990–1993; organizator i p.o. kier. Podyplomowego Studium Modelowania, Prognozowania i Symulacji Komputerowej w Systemie Zarządzania 1978–1981; prorektor UŁ ds. ekonomicznych i promocji 1993–1996; czł. Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN od 1987 r.; czł. prezydium Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN od 2003 r.; przewodniczący zespołu ds. Statystyki Społecznej w Radzie Statystyki 2000–2002; czł. Naukowej Rady Statystycznej GUS od 1992 r.; Komisji Matematycznej GUS 1990–1994; w Polskim Towarzystwie Statystycznym: przewodniczący Oddziału Łódzkiego 1980–1986; wiceprezes 1986–1990; czł. Prezydium Rady Głównej 1990–1994; prezes od 1994 r.; współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UŁ od 1993 r.; International Statistical Institute od 1984 r.; czł. zw. od 2000 r.; inicjator i zał. czas. Polskiego Towarzystwa Statystycznego „Kwartalnik Statystyczny”; czł. Rady Programowej „Wiadomości Statystycznych”; red. kwartalników „Random Operations and Stochastic Equation”, „Statistics in Transition”, „Przegląd Statystyczny”; red. nacz. czas. „Annales” Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania; org. 23 międzynarodowych konferencji. Gł. kierunki badań: konstrukcja testów opartych na teorii serii i statystykach porządkowych, budowa tablic statystycznych dla wybranych statystyk nieparametrycznych opartych na rozkładach dokładnych i formułach rekurencyjnych, nieklasyczne metody wnioskowania statystycznego uwzględniające analizę bayesowską, bootstrapową i wnioskowanie nieparametryczne, analiza własności testów wielowymiarowej normalności. Twórca łódzkiej szkoły statystyki nieparametrycznej. Wypromował 16 dr., trzech hab. i prof. Autor 14 książek, w tym ośmiu monografii, 130 artykułów. Odznaczenia: m.in. Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal Bonzano Uniwersyteyu im. Karola w Pradze; Złota Odznaka UŁ; Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Statystyki RP”; Odznaka Honorowa Miasta Łodzi; Medal UŁ w Służbie Społeczeństwa i Nauki; uhonorowany Nagrodą za Zasługi dla Miasta Łodzi.