Siedlecka Urszula ur. w 1941 r. w Katowicach-Szopienice, zm. w 2004 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwentka WSE we Wrocławiu; mgr inż. – 1965 r.; dr n. e. – 1976 r.; dr hab. – 1994 r.; prof. n. e. – 1997 r.; prof. nadzw. WSB w Poznaniu od 1995 r.; prodziekan Wydz. Zarządzania i Informatyki AE we Wrocławiu 1996–2002; kier. Katedry Metod Ilościowych w WSB we Wrocławiu od 1999 r.; wykładowca w PTE i Stowarzyszeniu Księgowych od 1978 r.; konsultant naukowy w Instytucie Kształcenia Nauczycieli 1989–1990; czł. Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN; Naukowej Rady Statystyki GUS; PTE; PTS oraz Sekcji Klasyfikacji Danych. Wypromowała dwóch dr. Autorka 60 publikacji, w tym 14 książek. Nagrody i odznaczenia: nagroda zesp. III st. Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie najlepszych prac z informatyki –1973 r.; nagroda Min. Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w dziedzinie wyróżniających się podręczników – 1970 r., 1976 r. (współautorstwo); zesp. Nagroda Naukowa PTE im. Oskara Langego – 1976 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1999 r. Szerzej o niej: Złota Księga Nauki Polskiej 2000 - Naukowcy Przełomu Wieków, Wyd. Helion, Gliwice, 2001.