Komorowska Małgorzata Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr chem. Wydz. Mat-Fiz-Chem UJ – 1969 r.; dr n. chem. AGH w Krakowie – 1975 r.; dr hab. n. fiz. PWr. – 2001 r.; dyscyplina naukowa: fizyka, specjalność naukowa: biofizyka; asystent w Instytucie Biologii Roślin i Biofizyki AR we Wrocławiu – 1974 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki PWr. – 1978 r.; czł. Zarządu Polskiej Grupy Badań EPR; czł. PTB. Zainteresowania naukowe: Spektroskopie: EPR, oscylacyjne; Raman, IR, ATR, UV-Vis, Mossbauera. Zastosowanie spektroskopii do badań materiałów biologicznych. Działanie promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na tkanki. Pierwotne i wtórne fotoprocesy.