Ratajczyk Florian Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia fiz. I stopnia Wydz. Mat-Fiz-Chem UWr i PWr. – 1952 r.; mgr inż. Wydz. Mechaniczny PWr. – 1954 r.; dr n. t. Wydz. Mechaniczny PWr. – 1963 r. dr hab. n. t. Wydz. Mechaniczny PWr. – 1967 r.; prof. nadzw. n. t. – 1977 r.; prof. zw. n. fiz. – 1989 r.; dyscypliny naukowe: nauki techniczne, fizyka, specjalność naukowa: konstrukcja układów optycznych, optyka; stanowiska w przemyśle optycznym 1954–1962; st. asystent, adiunkt, doc. w Katedrze Fizyki PWr.; prof. nadzw. – 1977 r.; prof. zw. – 1989 r.; kier. laboratorium fizycznego, kier. działu kontroli technicznej, dyr. Zakładu, kier. zespołu laboratoriów Jeleniogórskie Zakłady Optyczne 1954–1962; kier. Filii Technikum Mechanicznego w Warszawie; zał. i kier. Zakładu Materiałoznawstwa Optycznego PWr. 1969–1978; kier. Laboratorium Pól Optycznych PWr. 1978–1983; kier. Studium Doktoranckiego 1972–1973; dyr. Centrum Dydaktycznego PWr. i przewodniczący jego Rady Programowej 1983–1990; czł. PTF; DgaO (Deutsche Gesellschaft für Angewandte Optik); SPIE (The International Society for Optical Engineering); SIMP; zał.Technikum Mechanicznego w Warszawie Filia w Jeleniej Górze; czł. Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Optyki w Warszawie. Liczne recenzje książek, artykułów i prac naukowych i projektów badawczych krajowych i zagranicznych, rozbudowana współpraca z przemysłem oraz uczelniami polskimi z zagranicznymi, kilka książek i podręczników, popularyzacja fizyki. Zainteresowania naukowe: projektowanie nietypowych instrumentów optycznych, teoria i zastosowania aberracji materiałowych w ujęciu dyfrakcyjnym, teoria i zastosowania optyki polaryzacyjnej oraz optyki ośrodków anizotropowych, kolorymetria.