Dudziński Włodzimierz ur. w 1946 r. w Kutnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Mechanicznego – WPPT PWr.; mgr inż. – 1969 r.; dr inż. – 1977 r.; dr hab. inż. – 1987 r.; prof. nadzw. PWr. – 1991 r.; kier. Zakładu Materiałoznawstwa w Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej od 1991 r.; prodziekan Wydz. Mechanicznego 1987–1990; czł. Senatu PWr. 1994–1999; z-ca dyr. Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem od 1998 r.; czł. Komisji Programowych Wydz. Mechanicznego; Komisji Inżynierii Materiałowej PAN oraz Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego; koordynator programu TEMPUS-JEP: "Rozwój nowoczesnych materiałów i zaawansowanych technologii w Polsce" oraz organizator Konferencji i Seminariów Naukowych; kier. i gł. wykonawca trzech grantów KBN. Zainteresowania naukowe: brązy aluminiowe - wpływ pierwiastków stopowych na strukturę i ich właściwości, materiały spiekane i przeznaczone do pracy w podwyższonych temperaturach, kompozyty polimerowe i kompozyty z osnową metalową, zastosowanie i rozwój metod transmisyjnej skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach strukturalnych. Wypromował dr n. t., promotor trzech otwartych przewodów dr. Autor 125 publikacji, jednej monografii oraz współautor trzech skryptów i ponad 200 raportów oraz ekspertyz materiałowych i innowacyjno–wdrożeniowych dla przemysłu. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr. oraz wyróżniony nagrodą indywidualną MNSzWiT.