Gumienny Hilary ur. w 1918 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz, Mechanicznym PL 1944–1945; inż. mech. Wydz. Mechaniczny PŚl. przy AGH w Krakowie – 1945 r.; st. asystent na PWr. w Katedrze Technologii Metali; adiunkt – 1947 r.; z-ca prof. – 1953 r.; st. wykładowca – 1961 r.; prof. nadzw. – 1964 r.; prof. zw. – 1973 r.; dr. n. t – 1961 r.; dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn, specjalność odlewnictwo; kier. Zakładu Odlewnictwa – 1952 r.;, kier. Katedry Odlewnictwa – 1954 r.; kier. Zakładu Topienia i Odlewania Metali 1968–1988 r.; prodziekan Wydz. Mechanicznego 1954–1956r.; dziekan Wydz. Mechanicznego 1956–1958 i 1964–1967; prorektor ds. rozwoju kadry PWr. 1967–1968; zast. dyr. Instytutu Technologii Budowy Maszyn 1963–1971; dyr. Instytutu Technologii Budowy Maszyn 1971–1987; czł. Rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa w Krakowie od 1970 r.; czł. Zespołu Rzeczoznawców Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich od 1978 r.; czł. Zespołu Mechaniki w Ośrodku Metodycznym Studiów dla Pracujących przy PŚl. w Gliwicach od 1968 r.; czł.–zał. a także przewodniczący Wojewódzkiego Oddziału STOP 1955–1970. Przeszejście na emeryturę – 1988 r. Twórca kierunku naukowego Fizyko–chemiczne Podstawy Procesów Odlewnictwa Metali. Wypromował 14 dr. n. t. Autor lub współautor 52 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal Edukacji Narodowej; Złota Honorowa Odznaka NOT; Złota Honorowa Odznaka STOP i inne.