Mikulczyński Tadeusz ur. 1951 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent dwóch Wydz.: Mechanicznego – 1975 r. i Elektroniki – 1980 r. PWr.; dr n. t. – 1983 r.; dr hab. – 1995 r.; prof. nadzw. PWr. – 1998 r.; prof. – 2001 r.; kier. Laboratorium Podstaw Automatyzacji ITMiA PWr. od 2001 r.; czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN Oddz. Wrocław od 1996 r.; Komisji Odlewnictwa PAN Oddz. Katowice od 1993 r.; Komitetu Redakcyjnego Archives of Civil and Mechanical Engineering od 2001 r.; Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa od 1999 r.; przejął, po prof. Z. Samsonowiczu, kier. kierunków naukowych: Doskonalenie Metod Badawczych Materiałów Formierskich oraz Automatyzacja Procesów Produkcyjnych; opracował nowe metody MTS i GRAFPOL automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych; org. kierunku badawczego Identyfikacja i Modelowanie Dynamicznych Procesów Produkcyjnych zwłaszcza Odlewniczych – osiągnięcia: opracowanie modeli matematycznych procesów dynamicznego zagęszczania mas formierskich oraz modelu matematycznego szybkobieżnych napędów pneumatycznych z samoczynnym zaworem impulsowym, opracowanie metody identyfikacji modeli reologicznych ośrodków rozdrobnionych. Wypromował trzech dr. n. t. Autor 121 publikacji naukowych do 2003 r.; prezes Zarządu Oddz. Dolnośląskiego Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich od 1995 r.; czł. ZG STOP i Wrocławskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT od 1995 r.; org. II Polskiego Kongresu Odlewnictwa '98; współorg. międzynarodowej, cyklicznej konferencji Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie. Wyróżnienia i odznaczenia: Złota Odznaka STOP; nagrody ZG STOP I i II st. im. J. Buzka; Złota Odznaka NOT; Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.