Gronostajski Zbigniew ur. w 1965 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: pracownik PWr. od 1990 r.; mgr Wydz. Mechaniczny PWr. – 1990 r.; dr Wydz. Mechaniczny PWr. – 1994 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu PŚl. – 2000 r.; z-ca dyr. Instytutu I-24 PWr. ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – 2005 r-; członek: Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego The European Scientific Association for Material Forming ESAFORM; Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego; Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN; Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN O. Wrocław. Kierunki badawcze i naukowe: Przeróbka plastyczna, Inżynieria materiałowa; problematyka tłoczności blach stalowych powlekanych cynkiem i tworzywami sztucznymi z uwzględnieniem wpływu drogi i stopnia odkształcenia na ich odporność korozyjną, zagadnienia fizycznego i matematycznego modelowania w połączeniu z symulacją komputerową objętościowych procesów kształtowania plastycznego, opracowanie oryginalnych modeli konstytutywnych opisujących zachowanie się stopów miedzi i stali w różnych warunkach odkształcania, problematyka oddziaływania różnych dróg odkształcania na zjawiska zachodzące podczas odkształcania wybranych stopów miedzi, analiza próby skręcania uwzględniająca niejednorodność odkształceń, naprężeń i temperatury oraz różne formy równań konstytutywnych, opracowanie map efektywności procesów odkształcania plastycznego mosiądzów i brązów, opracowanie nowych i udoskonalenie istniejących systemów projektowania procesów kształtowania blach, analiza zachowania się elementów i struktur o oryginalnej budowie podczas dynamicznego obciążania, przeznaczonych do pochłaniania energii podczas kolizji pojazdów samochodowych. Wypromował dwóch dr. Autor lub współautor 132 publikacji naukowych. Odznaczenia m.in.: "2000 ESAFORM SCIENTIFIC PRIZE" przyznaną przez The European Scientific Association for Material Forming za liczący się wkład w rozwój procesów kształtowania materiałów; nagroda IV Wydziału Nauk Technicznych PAN za pracę habilitacyjną i publikacje naukowe – 2001 r.; srebrny medal z okazji 60-lecia Wydz. Mechanicznego PŚl. w Gliwicach.