Chlebus Edward Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1972 r.; dr n. t. – 1978 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. PWr. –1996 r.; prof. tyt. – 2000 r.; prof. zw. – 2005 r.; kier. Zakładu Obrabiarek, Automatyzacji i Organizacji Produkcji (status Centrum Doskonałości_CAMT) od 2002 r.; organizator i kier. laboratoriów: CAD/CAM, SUN Tech i Rapid Prototyping/Rapid Tooling/Reverse Engineering w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji; dyr. Instytutu 1993–1999 r. i od września 2005 r.; opiekun kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji na Wydz. Mechanicznym PWr. od 2000 r.; staże naukowe na Uniwersytetach w Stuttgarcie, Londynie, Antwerpii, Leuven, Goeteborgu; inicjator i pełnomocnik uczelni ds. budowy budynku Wydz. Mechanicznego i Informatyki i Zarządzania 1998–2004; czł. rad programowych czas.: Zarządzanie Przedsiębiorstwem; Mechanik; Czystsza Produkcja w Polsce; czł. Komitetów Programowych 24. konferencji międzynarodowych i krajowych; recenzent naukowy czas. International Journal of Production Research, Wielka Brytania od 1999 r. oraz Czeskiej i Słowackiej Agencji Grantów Naukowych od 1999 r.; kier.k trzech projektów Leonardo da Vinci i kontaktor trzech projektów w ramach 6. Programu Ramowego EU; ekspert High Level Group Europejskiej Platformy Technologicznej ManuFuture przy Komisji EU od 2004 r.; koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Procesów Produkcyjnych od 2005 r.; czł. Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Produkcją od 2000 r.; Zarządu Polskiego Stowarzyszenia ProCAx; Europejskiego Stowarzyszenia ProSTEP od 1996 r.; koordynator Sieci Doskonałości Procesy Produkcyjne w Polsce od 2004 r. Autor 212 pozycji, dwóch książek, dwóch monografii, dwóch skryptów, 46 artykułów kraj. i zagr., 114 referatów krajowych i zagranicznych, 46 opracowań dla przemysłu. Wypromował 11 dr. n. t.; recenzje prac naukowych: pięciu prac hab., 16 prac dr., siedmiu książek. Nagrody i odznaczenia: Zespołowa Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Nagroda Międzynarodowych targów CAD/CAM w Warszawie za wdrażanie systemów informatycznych w przemyśle; Nagroda Senatu PWr.; Nagroda Premiera RP za „Wdrażanie innowacyjnych technologii w przemyśle”; Medal KEN, Srebrny Krzyż Zasługi.