Swiderska-Bróż Maria ur. w 1947 r. w Grabowie, n. Prosną. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1970 r.; dr Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. – 1976 r.; dr hab. Wydz. Inżynierii Sanitarnej PWr. – 1985 r.; prof. – 1997 r.; prodziekan Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. ds. studiów zamiejscowych i zaocznych 2002-2005; prodziekan Wydz. Inżynierii Środowiska PWr. ds. dydaktyki 1990–1993; z-ca dyr. Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska PWr. ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem 1984–1990; kier. zespołu badawczego Fizykochemia wody 1978–1985 i seminarium Fizykochemia wody od 1998 r. w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska PWr.; czł. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Wydz. IV PAN, Sekcja Inżynierii Sanitarnej od 1984 r.; czł. zw. WTN od 1992 r.; czł. prezydium Komitetu Inżynierii Środowiska Wydz. VII PAN, 1993–1995; czł. Komitetu Gospodarki Wodnej Wydz. VII PAN, 1996–1998; czł. Komitetu Inżynierii Środowiska Wydz. VII PAN od 2003 r. Wypromowała czterech dr., trzy przewody w toku. Autorka trzech podręczników, dwóch monografii, skryptów oraz 121 publikacji. Odznaczenia: Medal KEN – 2002 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.; Złota Odznaka PWr. – 1989 r.; Odznaka Honorowa PZITS: Srebrna – 1995 r. i Złota – 2000 r. Szerzej o niej: Złota Księga Nauk Technicznych 2003, Wyd. HELION, s.417, Współcześni uczeni polscy: słownik biograficzny, OPI, Warszawa 2002, t. IV, s.437.