Jankowski Tadeusz ur. w 1927 r. we Lwowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. – 1949 r.; dr n. r. – 1952 r.; dr. hab. – 1968r.; prof. nadzw. AE Wrocław – 1994 r.; Studium Planowania Przestrzennego na Uniwersytecie Wrocławskim 1963–1965; 2-letnie Studium Planowania Przestrzennego Terenów Wiejskich na Wydz. Architektury PW; staże naukowe w Danii, Niemczech i Związku Radzieckim; adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Rolnych AR we Wrocławiu – 1964 r.; kie. Katedry Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej AE we Wrocławiu – 1968 r.; wykładał planowanie przestrzenne na UŁ 1970–1980; na AR w Poznaniu podstawy ekonomii i organizacji 1993–1995; prodziekan ds. studenckich na Wydz. Gospodarki Narodowej i na Wydz. Inżynieryjno-Ekonomicznym AE we Wrocławiu 1975–1985; kier. Zespołu Intensyfikacji Produkcji Rolniczej V Wydziału PAN w Warszawie; przewodniczący SiTR – NOT we Wrocławiu; TNOiK we Wrocławiu i PTE i TUP we Wrocławiu; kier. zespołu w Pracowni Urbanistycznej UM we Wrocławiu 1956–1964. Wypromował 13 dr., dr hab. Autor 169 publikacji zwartych, w tym trzy książki. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Oficerski O.O.P.; Medal KEN; Krzyż AK; Krzyż II Obrony Lwowa; złote odznaki: TUP; PTE i TNOiK. Szerzej o nim: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Nr 941 (2003).