Antal Ludwik ur. w 1945 r. w Ząbkowicach Śląskich. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr inż. – 1975 r.; dr hab. – 2000 r.; kier. Zespołu Dydaktycznego Elektromechanicznego Przetwarzania Energii 1979–1982; kier. Laboratorium Symulacyjnych Badań Maszyn Elektrycznych i Instytutowego Laboratorium Komputerowego; red. naukowy wyd. instytutowych od 1991 r. Głównym nurtem jego pracy badawczej jest zastosowanie polowo–obwodowych modeli maszyn prądu przemiennego do analizy pracy i projektowania takich maszyn, a zwłaszcza generatorów synchronicznych z nadprzewodnikowym uzwojeniem wzbudzenia, dwubiegowych silników synchronicznych i silników indukcyjnych. Dwubiegowe silniki synchroniczne dużej mocy, stanowiące oryginalną konstrukcję i będące przedmiotem szczególnie intensywnych badań, zostały wdrożone do eksploatacji w górnictwie jako napęd wentylatorów głównego przewietrzania. Autor 56 publikacji, jednej monografii i 51 opracowań dla przemysłu. Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi i Złota Odznaka PWr.; Dolnośląski Mistrz Techniki za 2003 r.; dwa wyróżnienia w Konkursie Reprezentacji Rad Federacji Stowarzyszeń NOT Dolnego Śl.; nagroda I stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń NOT „Za najlepsze rozwiązania w dziedzinie techniki zrealizowane w 2003 roku”; Mistrz Techniki Zagłębia Miedziowego; 12 nagród rektora PWr. i dziekana Wydz. Elektrycznego.