Bujko Jan ur. w 1945 r. we wsi Baranie (Wileńszczyzna). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. el. – 1968 r.; dr inż. – 1974 r.; dr hab. – 1979 r.; prof. PWr. – 1989 r.; nauczyciel akademicki na Wydz. Elektrycznym PWr. – 1968 r.; z-ca dyr. Instytutu Energoelektryki PWr. 1981–1987; dyr. Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych od 1992 r.; czł.: CIGRE od 1979 r.; Task Force Practical Use of Expert System to Power Systems 1980–1986; IEEE od 1989 r.; w Sekcji Systemów Elektroenergetycznych Komitetu Elektrotechniki PAN od 1993 r.; SEP; PTETIS; rady głównej jednostek badawczo–-rozwojowych; czł. zespołu ekspertów Min. Gospodarki 2001–2002. Kontynuator szkoły naukowej prof. J. Kożuchowskiego – kierunek Automatyka systemów elektroenergetycznych. Laureat nagrody badawczej koncernu Siemens za algorytm i realizację Centrum Regulacyjno–Rozliczeniowego grupy CENTERTEL w Warszawie. Promotor czterech dr., autorem kilkudziesięciu publikacji. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości Królestwa Belgii.