Dudzikowski Ignacy ur.w 1942 r. w Przewodowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr inż. – 1975 r.; dr hab. – 1992 r.; prof. PWr. – 1998 r.; dyr. Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych 1996–2002; z-ca dyr. Instytutu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 1990–1996 i od 2002 r.; czł. Senatu PWr. od 2002 r.; przewodniczący Komisji Rady Wydziału Elektrycznego ds. Dydaktyki 1996–1999 r.; czł. Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN od 1997 r.; Zarządu Oddz. Wrocławskiego PTETiS od 1993 r.; SEP od 1975 r.; komitetów naukowych dwóch cyklicznych konferencji międzynarodowych. Podstawowym nurtem jego badań naukowych jest teoria, badania eksperymentalne i obliczenia maszyn elektrycznych o magnesach trwałych. Z tej problematyki opracował kilkadziesiąt publikacji, uzyskał osiem patentów i wdrożył kilkadziesiąt prac dla przemysłu. Wypromował dwóch dr. Autor 108 publikacji, jednej monografii i dwóch skryptów. Recenzent trzech książek, wielu publikacji i projektów badawczych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi. Wyróżniony 16 nagrodami rektora Pwr.j i dziekana Wydz. Elektrycznego. Szerzej o nim: Złota Księga Nauk Technicznych, Helion 2003.