Gąssowski Wiesław ur. w 1929 r. w Wilnie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. –1953 r.; asystent –1954 r. ; mgr inż. – 1965 r.; dr n. t. – 1965 r.; adiunkt – 1973 r.; doc.; z-ca dyr. Instytutu Metrologii Elektrycznej ds. dydaktyki 1987–1991; czł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kontynuator szkoły naukowej Metrologia elektryczna. Tematyka jego badań skupiała się wokół zagadnień miernictwa precyzyjnego wielkości elektrycznych i układów do przekazywania wartości wzorców elektrycznych innym wzorcom. Prowadził prace badawcze w zakresie mostków prądu stałego i przemiennego. Opracował układ do pomiarów indukcyjności własnej i wzajemnej. Wdrożył do produkcji niskoomowe i wysokoomowe komparatory rezystancji. Współpracował z Głównym Urzędem Miar i wieloma laboratoriami pomiarowymi w kraju. Autor 32 publikacji w czas. naukowych i naukowo–technicznych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1974 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1986 r.; Złota Odznaka TKKF; wyróżniony nagrodą PTETiS – 1965 r.; Ministra Energetyki i Energii Atomowej – 1980 r.