Gubański Stanisław ur. w 1950 r. w Dzierżoniowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr inż. o specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne PWr. – 1974 r.; dr – 1976 r.; adiunkt na PWr. 1976–1989; staże naukowe w Wielkiej Brytanii i w Szwecji 1976–1989; przebywa w Szwecji od 1989 r. – wykładowca w Królewskim Instytucie Technicznym (Royal Institute of Technology) w Sztokholmie, profesor na Wydz. Elektrycznym Uniwersytetu Technicznego (Chalmers University of Technology) w Göteborgu –1989–1996; koordynatoa szwedzkiego programu badawczego poświęconego izolacji linii napowietrznych 1997–2003. Zajmuje się pracami badawczymi w dziedzinie inżynierii wysokich napięć, prowadzi różnorodne badania naukowe w ścisłej współpracy z przemysłem elektrotechnicznym; czł. międzynarodowych organizacji CIGRE (International Council on Large Electric Systems) i IEEE (Institution of Electrical and Electronic Engineers); przewodniczący grupy roboczej CIGRE D1.01.09 zajmującej się oceną przydatności metod diagnostycznych opartych na badaniach odpowiedzi dielektrycznej w zastosowaniu do oceny stanu izolacji w transformatorach dużej mocy – 1999 r.; przedstawiciel Szwecji w komitecie studiów CIGRE D1 – materiały i nowe technologie od 2002 r.; czł. wielu komitetów technicznych i administracyjnych w IEEE od 1996 r. Nagrody: za wkład do badań nad zastosowaniem polimerów w izolacji wysokonapięciowej przyznano mu miano “Fellow of IEEE” – 2001 r. Wypromował 13 dr. n. t. Autor wielu prac opublikowanych w czas. o zasięgu światowym.