Jaskulski Jerzy ur. w 1945 r. w Sanoku. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1968 r.; prac. naukowo-dydaktyczny Instytutu Metrologii Elektrycznej PWr. do 1996 r.; dr – 1975 r.; dr hab. – 1984 r.; prof. nadzw. – 1991 r.; prac. naukowo-dydaktyczny Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Zielonogórskiej od 1996 r.; a następnie Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie uzyskał stanowisko prof. nadzw. – 1996 r.; z-ca dyr. IME ds. Dydaktyki 1984–1987); kier. Zakładu Elektrycznych i Elektronicznych Układów i Systemów Pomiarowych 1990–1994; dyr. Instytutu Metrologii Elektrycznej PWr. 1990–1991; kier. Specjalności Przyrządy i Systemy Pomiarowe na Wydz. Elektrycznym PWr. 1991–1996; kier. Laboratorium Układów i Systemów Pomiarowych; czł. Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS); SEP; Sekcji Elektrometrologii PAN. Zajmuje się pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz systemami pomiarowymi ze szczególnym uwzględnieniem miernictwa precyzyjnego. Autor ponad 80 publikacji i patentów oraz ponad 90 opracowań i ekspertyz naukowo-technicznych, promotor dr. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Złota Odznaka PWr.; nagrody: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1); Senatu PWr. (1); Rektora PWr. (14) oraz Dziekana Wydz. Elektrycznego.