Kurdziel Roman ur. w 1904 r. w Przemyślu, zm. w 1978 r. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: inż. el. na PL – 1930 r.; asystent prof. S. Fryzego 1927–1930; wykłada przedmioty elektrotechniczne w Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie 1930–1931; kier. elektrowni miejskiej w Kołomyi 1932–1936; kier. działu elektrycznego w kopalni soli potasowych w Kałuszu-Kołyń 1937–1939; pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów do odbudowy przemysłu – 1945 r.; delegat Centralnego Zarządu Przemysłu Elektrotechnicznego na Dolny Śląsk; adiunkta i (z inicjatywy prof. K. Idaszewskiego) wykłada na PWr. w Katedrze Urządzeń Elektrycznych – 1946 r.; wykładowca; z-ca prof. od 1948 r.; kier. Katedry Urządzeń Elektrycznych 1950–1954; dziekan Wydz. Elektrycznego 1952–1954; kier. Katedry Elektrotechniki Ogólnej – 1954 r.; doc. – 1956 r.; prof. nadzw. – 1960 r.; prof. zw. – 1970 r.; kier. Zakładu Elektrotechniki Teoretycznej i z-ca dyr. Instytutu – 1969 r.; prorektor ds. nauczania 1959–1962; prorektor ds. studiów dla pracujących: zaocznych i wieczorowych 1962–1965; stworzył podstawy zamiejscowych punktów konsultacyjnych, które następnie uzyskały status filii 1963–1965; czł. Zespołu Elektrotechniki Sekcji Technicznej Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego 1966–1969; Zespołu Programowego Studiów dla Pracujących Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego – 1970 r.; przewodniczący Rady Naukowej i Zespołu Elektrotechniki Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów dla Pracujących w Gliwicach 1970–1972; czł. od 1958 r., red. (1968–1972), wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 1962–1969; czł. zał. i przewodniczący Oddz. Wrocławskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej; czł. WTN; SEP; wiceprzewodniczący Oddz. Wrocławskiego SEP – 1959 r. Wypromował sześciu dr. n. t., spośród których dwóch uzyskało hab. Autor trzech monografii, trzech podręczników, dwóch skryptów. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN; Medal X-lecia; XV-lecia Dolnego Śląska; Złota Odznaka PWr.; Złota Odznaka ZNP; Złota Odznaka Honorowa NOT; Medal im. prof. M. Pożaryskiego SEP. Pochowany na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.