Makowski Krzysztof ur. w 1952 r. w Jeleniej Górze. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.; mgr inż. – 1976 r.; dr inż. – 1980 r.; dr hab. – 2002 r.; adiunkt w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych; prowadzi zajęcia dydaktyczne z elektrotechniki, maszyn elektrycznych i grafiki inżynierskiej na Wydz. Elektrycznym i Mechanicznym PWr.; gł. kierunkiem jego badań naukowych jest numeryczne obwodowo–polowe modelowanie maszyn indukcyjnych oraz zagadnienia projektowania i optymalizacji jednofazowych silników indukcyjnych. Autor monografii oraz 37 artykułów i referatów, opublikowanych w czas. i na konferencjach międzynarodowych (EPNC, ISEF, EMF, ICEM, SME); czł. Komitetu Redakcyjnego Międzynarodowej Konferencji Maszyn Elektrycznych (Editorial Board Member of International Conference on Electrical Machines) oraz Wrocławskiego Oddz. PTETiS; stypendysta The British Council, University of Bath, UK 1983/1984 oraz The Kosciuszko Foundation, University of Arizona, Tucson, USA – 1987 r.; laureat czterech nagród rektora PWr. oraz dwóch nagród dyr. Instytutu za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i wyróżniający wkład w działalność Uczelni. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.