Owiński Tadeusz Szczęsny ur. w 1904 r. w Kołomyji, zm. w 1995 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Lekarskim UJK we Lwowie – 1931 r.; dr hab. – 1948 r.; prof. nadzw. – 1955 r.; kontynuator lwowskiej szkoły stomatologicznej prof. A. Cieszyńskiego; czł. pierwszej grupy naukowo–kulturalnej prof. Stanisława Kulczyńskiego we Wrocławiu; przejął i odbudował gmach stomatologii (ul. Cieszyńskiego 17/19) – 1945 r.; org. pierwszego ambulatorium stomatologicznego i oddz. dla chorych leżących Kliniki Stomatologicznej; czł. komisji ds. rozbudowy przestrzennej Wrocławia – 1945 r .; org.oddziału stomatologii Wydz. Lekarskiego UWr i PWr. – 1947 r.; z-ca prof. 1946–1948; dyr. oddz. stomatologii 1947–1958, 1962–1969; prof. 1965–1969; prof. em. – 1974 r.; konsultant Okręgowej Lecznicy Kolejowej PKP w 1946–1986; konsultant specjalistycznej Przychodni Woj. we Wrocławiu; z-ca przedstawiciela Ministerstwa Oświaty do Komisji Wnioskodawczej Lekarsko–Dentystycznej przy Ministrze Zdrowia – 1949 r.; red. „Polskiej Stomatologii”. 1932–1937; zał. i red. nacz. „Wrocławskiego Biuletynu Stomatologicznego” 1960–1973; były czł. Związku Stomatologów Izby Lekarskiej Lwowskiej (czł. zarządu 1934 r.); zał. i przewodniczący Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 1946–1962; przewodniczący Sekcji Chirurgii Stomatologicznej 1956–1961; przewodniczący Sekcji Doskonalenia Podyplomowego 1966–1971; czł. hon. PTS. Wypromował 19 dr. n. med. i sześciu dr. hab. Opublikował ok. 200 prac i książkę „Atlas chorób błony śluzowej” (z B. Włodek–Owińską) – 1976 r. Zwolniony z zajęć dydaktycznych i organizacyjnych, choć nie był jeszcze w wieku emerytalnym – 1972 r.; za popieranie studentów w marcu 1968 r. został pozbawiony kier. katedry i zakazano mu wszelkich kontaktów ze studentami. Rektor Zbigniew Knapik i Senat AM wystosowali do niego uroczysty list z przeprosinami w 1992 r. Czł. organizacji „Orlęta lwowskie” i „Pionierzy Wrocławia”. Odznaczenia: Krzyż Oficerski i Kawalerski O.O.P.; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Walecznych; Krzyż AK; Warszawski Krzyż Powstańczy; odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”; złota odznaka PTS; honorowa PTS; złota odznaka honorowa AM; złota odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”; medal Uniwersytetu Karola w Pradze. Szerzej o nim: A. Holecki, B. W. Januszewski; prof. dr Tadeusz Owiński, {w:} Wspomnienia wrocławskich pionierów, Wrocław, 2001, s. 172–175. Adam Masztalerz: Profesor doktor habilitowany Tadeusz Owiński – nestor polskiej stomatologii. Czas. Stomat. 1995, 48, 3, 151–153.