Wnukiewicz Jan ur. w 1945 r. w Dubrowej, pow. Żoludek (ZSRR). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dyplom AM we Wrocławiu – 1970 r.; dr n. med. – 1976 r.; dr hab. n. med. – 2002 r.; kier. Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AM we Wrocławiu; prezes Dolnośląskiego Oddziału PTS 1987–1995; prodziekan Wydz. Lekarskiego AM. ds. stom. 1993–1997; gł. kierunki badań naukowych: zagadnienia guzów nadziąsłowych, neuralgia nerwu trójdzielnego, leczenie złamań i nowotworów twarzoczaszki, oznaczanie mikroelementów i markerów w schorzeniach nowotworowych, implantologia, odbudowa kości tworzywami bioceramicznymi, diagnostyka radiowizualizacyjna, izotopowa i termograficzna twarzoczaszki. Wypromował dr. Autor ponad 90. publikacji. Odznaczenia: Złota Odznaka ZSP; Bene Meritus PTS; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Komandorski O.O.P. Szerzej o nim: Informator Nauki Polskiej – Stomatologia, Warszawa wyd. PTS 2000/2001. 360