Bergman Paweł ur. w 1936 r. w Łodzi. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1954–1959; mgr – 1959 r.; dr – 1965 r.; dr hab. – 1973 r.; prof. – 1982 r.; prof. zw. – 1991 r.; z-ca kier. ds. naukowych Zakładu Antropologii PAN 1975–1989; kier. Katedry Biologii i Ekologii Człowieka Wydz. Fizjoterapii 1991–-2003; dyr. Zakładu Antropologii PAN od 2002 r.; wykładowca antropologii w ATK (Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego) 1967–1974; red. nacz. „Monografii Zakładu Antropologii PAN” od 2003 r.; wiceprzewodniczący Komitetu Antropologii PAN 1984–1993 i od 2003 r.; wiceprzew. Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN 1990–1997; czł. sekcji biologii KBN 1999–2000; czł. International Association of Human Biologists od 1975 r.; Gesellschaft fűr Anthropologie (RFN) od 1978 r.; org. i szef Sekcji Polskiej European Anthropological Association 1987–1998; czł. Council tej Asocjacji 1989–1993; czł. zał. Polskiego Towarzystwa Biometrycznego od 1959 r.; czł. zw. WTN od 1977 r.; wiceprzewodniczący 1995–2000; przewodniczący Wydz. Nauk Biologicznych WTN 2001–2002; prezes ZG Polskiego Towarzystwa Antropologicznego 1987–1999; wiceprezes tego Towarzystwa od 1999 r.; wiceprzewodniczący ZG Polskiego Towarzystwa Gemellologicznego 1998–2000; czł. hon. Polskiego Towarzystwa Antropologicznego; czł. rad red. dwóch zagr. i czterech kraj. czas. nauk. Kierunki badań: antropomorfologia, genetyka cech morfologicznych człowieka (m.in. badania longitudinalne rozwoju bliźniąt), biologia populacji ludzkich, antropologia kliniczna (m.in. badania składu tkankowego ciała człowieka metodą bioimpedancji). Wypromował sześciu dr. n. przyr. Autor ok. 175 publikacji, trzech książek (do 2003 r.). Odznaczenia m.in.: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: WHO IS WHO w Polsce, wyd. szwajcarskie, t. I, 2002, str. 108; Współcześni Uczeni Polscy - Słownik Biograficzny, t. I, OPI, 1999, str. 94–95; Złota Księga Nauki Polskiej 2000 – Naukowcy przełomu wieków, HELION, 2001, str. 24.