Stęślicka-Mydlarska Wanda ur. w 1907 r. w Siemianowicach Śląskich. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr filoz. – 1929 r.; mgr antropologii – 1946 r.; dr – 1947 r.; doc. – 1954 r.; prof. nadzw. – 1960 r.; prof. zw. – 1968 r.; prodziekan Wydz. Nauk Przyrodniczych UWr 1954–1957; kier. Zakładu Antropologii WSWF we Wrocławiu 1956–1960; kier. Katedry Antropologii Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 1962–1971; kier. Zakładu Antropologii UWr 1971–1975; czł. Rady Naukowej Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu 1954–1980; czł. Komitetu Antropologii PAN; kontynuatorka Wrocławskiej Szkoły Antropologicznej. Promotor pięciu dr., trzech dr. hab., sześciu prof. Autorka 285 publikacji, w tym siedmiu książek, ośmiu podręczników i skryptów. Odznaczenia: Medal X-lecia PRL; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal XXX-lecia PRL; Medal KEN. Szerzej o niej: Materiały i Prace Antropologiczne nr 101, wyd. PAN Wrocław 1981.