Ranachowski Jerzy ur. w 1926 r. w Wilnie, zm. w 2000 r. w Warszawie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent PWr.; mgr inż. – 1951 r.; praca zawodowa i naukowa w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie – 1951 r.; praca na PW, w IPPT PAN; asystent – 1956–1964; adiunkt 1964–1968; doc. 1969–1977; prof. 1977–2000; kier. Zakładu 1969–1977; z-ca dyr. ds. naukowych 1977–1987; dyr. Centrum Akustoelektroniki 1987–1996; kier. problemu międzyresortowego Akustyka w technice, medycynie i kulturze; czł. Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych i przewodniczący od 1968 r.; wiceprzewodniczący od 1982 r.; Komitetu Akustyki PAN; czł. hon. oraz prezes Polskiego Towarzystwa Akustycznego 1996–2000; wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Ceramicznego od 1990 r.; czł. Europejskiego Towarzystwa Badań Materiałowych E-RMS 1995–2000; Międzynarodowego Stowarzyszenia Wielkich Sieci Elektrycznych od 1968 r.; oraz Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) i SEP. Działacz organizacji kombatanckich, prezes koła Światowego Związku Żołnierzy AK przy PAN 1990–2000. Twórca Krajowej Szkoły Nieniszczących Badań Ultradźwiękowych Elektrotechnicznych Materiałów Ceramicznych. Zainicjował rozwój zastosowań emisji akustycznej (EA) w badaniach materiałów i procesów. Promotor i opiekun ok. 10 doktorantów. Wśród wychowanków sześciu dr. hab. i prof. Autor i współautor ok. 180 publikacji, ośmiu książek, 300 ekspertyz, 20 patentów. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi – 1978 r.; Złota Odznaka NOT – 1974 r., 1978 r.; Złota Odznaka SEP – 1975 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1985 r.; odznaczenia kombatanckie. Szerzej o nim: I. Malecki, The Output of the Fifty Years’ Scientific Activity of Prof. dr Jerzy Ranachowski, Archives of Acoustics, Vol. 25, No. 1, 2000.