Szymański Andrzej ur. w 1935 r. w Gdyni. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Matematyczno-Fizycznego UWr – 1957 r. i Wydz. Elektrycznego PWr – 1961 r.; dr n. t. – 1971 r.; dr hab. w specjalności Elektroenergetyka – 1980 r.; prof. PWr. – 1992 r.; kontynuator szkoły naukowej Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim stanów awaryjnych maszyn synchronicznych, zagadnień czułości i pewności pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, zjawisk rozpływu wyższych harmonicznych w sieciach średnich napięć, a także niskoczęstotliwościowego grzejnictwa indukcyjnego. Autor i współautor 80 publikacji naukowych oraz 76 prac niepublikowanych. Wypromował dwóch dr.