Żebrowski Ludwik Czesław ur. w 1931 r. w Suszcu (pow. Pszczyna) woj. Śląskie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: studia na Wydz. Elektrycznym PWr. od 1950 r.; dyplom inż. łączn. w zakresie automatyki przemysłowej na Wydz. Łączności – 1954 r.; po studiach II st. na tym Wydz., mgr inż. – 1956 r.; asystent Katedry Telemechaniki i Automatyki Wydz. Łączności PWr. – 1954 r.; dr n. t. i adiunkt Wydz. Łączności – 1964 r.; doc. – 1970 r.; w katedrze zajmuje się elementami i urządzeniami automatyki. Z tego zakresu organizuje laboratorium dydaktyczne i jest współautorem skryptu do tego laboratorium. Współautorem trzech innych skryptów dla specjalności automatyka. Wykłady i laboratoria własnego przedmiotu od roku akademickiego 1956/57. Autor i współautor programów i planów studiów specjalności automatyka. Przez wiele lat był opiekunem dydaktycznej specjalności automatyka. Staże zagraniczne: dwumiesięczny w ZSRR (po miesiącu w MEI w Moskwie i w KPI w Kijowie) – 1966 r.; sześciomiesięczny we Francji w CNRS w Paryżu 1973/74; w pracy naukowej zajmował się zagadnieniami modelowania i symulacji. W tym zakresie współpracował, wraz z zespołem, z górnictwem odkrywkowym. Opracował siatkowy analizator równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych, służący do badania filtracji wód w procesach odwodnieniowych kopalń odkrywkowych. Wieloletnia współpraca dawała nie tylko dużą satysfakcję z użyteczności opracowanych metod i urządzeń, ale dostarczyła także tematów na dziewięć przewodów doktorskich, obronionych przez członków zespołu. Instytut Cybernetyki Technicznej: kier. Zakładu Automatyki i Modelowania; opiekun specjalności dydaktycznej; z-ca dyr. instytutu ds. dydaktyki; z-ca dyr. instytutu ds. badań naukowych; dyr. instytutu 1981–1984; prodziekan Wydz. Informatyki i Zarządzania oraz prodziekan Wydz. Elektroniki; wiceprezes Rady Zakładowej ZNP PWr. 1969–1972; wykładowca na Politechnice Algierskiej 1975–1978 i 1988–1991. Promotor 10 prac dr. w Instytucie Cybernetyki Technicznej oraz trzech prac bronionych za granicą. Autor 49 prac o charakterze podstawowym, rozwojowym, stosowanym lub wdrożeniowym, w tym 11 publikacji z zakresu automatyki i modelowania. Emerytura od 1997 r. Nagrody: Senatu PWr.; dwukrotnie nagrody ministra; wielokrotne nagrody rektora i dyr. Instytutu. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złota Odznaka ZNP; Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski O.O.P.