Motyl Edmund ur. w 1943 r. w Dąbrownie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: absolwent Wydz. Elektrycznego PWr. – 1967 r.; dr n. t. – 1975 r.; dr hab. – 2000 r.; asystent – 1967 r.; adiunkt – 1975 r.; z-ca dyr. Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii 1991–1993; sekr. Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych SEP 1994–2002; z-ca przewodniczącego PKME od 2002 r.; czł. Polskiego Komitetu Elektrostatyki od 1998 r.; PTETiS od 2000 r.; Materials Research Society od 2003 r. Wyróżniający się kontynuator szkoły naukowej Ładunek przestrzenny w dielektrykach. Autor ponad 80 publikacji. Za działalność naukowo–badawczą i dydaktyczną został wyróżniony wieloma nagrodami rektora, dziekana Wydz. Elektrycznego i dyr. Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii PWr. Odznaczenia: Złota Odznaka PWr.; Złoty Krzyż Zasługi oraz Srebrna Odznaka SEP.