Towarnicka Halina Janina ur. w 1947 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1970 r.; dr n. o org. i zarz. – 1981 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. – 1998 r.; współpraca z Instytutem Gospodarki Narodowej w Warszawie (kier. zespołami badawczymi z zakresu inwestycji CPBR) 1983–1990; uczestnictwo w posiedzeniach Rady Strategii Społeczno–Gospodarczej przy Radzie Ministrów 1995–1997; czł.: Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN od 1999 r.; PTE od 1973 r. Rozwija wrocławską empiryczną szkołę zarządzania. Promotorka dwóch prac dr. Autorka 138 publikacji, w tym 11 książek (do 2004 r.). Nagrody i odznaczenia: 20. nagród Rektora AE we Wrocławiu; Medal KEN – 2000 r. Szerzej o niej: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, tom IV, S – Ż, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 2002, s. 502.