Chojcan Jan Józef ur. w 1952 r. w Krakowie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1974 r.; dr n. fiz. – 1983 r.; dr hab. – 2004 r.; asystent stażysta; asystent; st. asystent w Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) UWr 1974–1983 r.; adiunkt – 1983 r.; kier. Zakładu Zastosowań Fizyki Jądrowej IFD UWr 2004–-2005 r.; sekretarz Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego 2002–2005 r. Autor lub współautor 50 publikacji. Dwie nagrody ministerialne za prace naukowe.