Dobierzewska-Mozrzymas Ewa Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. Wydz. Mat-Fiz-Chem U.Wr., – 1959 r.; dr n. fiz. Wydz. Mat-Fiz-Chem UWr – 1966 r.; dr hab. n.fiz. WPPT PWr. – 1978 r.; prof. n. fiz. – 1996r.; dyscyplina naukowa: fizyka, specjalność naukowa: fizyka cienkich warstw, fizyka powierzchni; asystent w Katedrze Fizyki PWr. od 1959 r.; st. asystent – 1962 r.; adiunkt w Instytucie Fizyki Technicznej PWr – 1968 r.; doc. w Instytucie Fizyki PWr. – 1978 r.; prof. nadzw. – 1990 r.; prof. zw. – 2000 r. Z-ca dyr. Instytutu Fizyki PWr ds. Rozwoju Kadry Naukowej 1984–87; red. naukowy wydawnictw Instytutu Fizyki 1969–1977; sekretarz redakcji Optica Applicata (dwa lata); przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTF 1988–1990; czł. Zarządu Głównego PTF 1993–1997 oraz Optical Society of America i American Institute of Physics od 1993 r. Recenzje prac w czas.: Thin Solid Films, Surface Science, Oplica Applicata, Vacuum. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego XXXIII Zjazdu Fizyków Polskich i XIII Konferencji "Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych". Badanie struktury i fizycznych właściwości cienkich warstw metali i dielektryków oraz nieciągłych warstw metali na podłożach dielektrycznych. Opis struktury nieciągłych warstw na podstawie geometrii fraktalnej. Zastosowanie teorii efektywnego ośrodka i metody renormalizacyjnej do interpretacji optycznych i elektrycznych właściwości nieciągłych warstw. Statystyczny ich opis na podstawie prawa Mandelbrota. Autorka 73 publikacji, 83 cytowań, promotor pięciu prac dr. Nagrody i odznaczenia: Ministra Edukacji Narodowej zesp. – 1989 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1980 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1990 r.; Medal KEN – 1997 r.