Gomułkiewicz Jan ur. w 1935 r. w Wierzbowcu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fizyki – 1956 r.; dr n. fiz. – 1966 r.; dr hab. n. przyr. – 1972 r.; z-ca asystenta – 1956 r.; asystent – 1956 r.; st. asystent – 1960 r.; adiunkt – 1966r.; doc. w Katedrze Fizyki AR we Wrocławiu – 1974 r.; doc. – 1977 r.; prof. nadzw. PWr. w Instytucie Fizyki PWr. – 1991 r.; pełnomocnik rektora ds. aparatury naukowej w AR we Wrocławiu 1974–1977; czł. Komisji Planowania Wielkich Programów Badawczych przy PWr. 1977–1978; czł. Zespołu Opiniodawczego przy PWr. w charakterze eksperta w grupie dyscyplinowej Biologia 1981–1982; z-ca dyr. Instytutu Fizyki ds. badań naukowych 1981–1984; z-ca przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w PWr. 1987–1990; kier. Zespołu Badawczego i Samodzielnej Pracowni Biofizyki przy Instytucie Fizyki PWr. od 1977 r.; czł.: Polskiego Towarzystwa Fizycznego; Polskiego Towarzystwa Biofizycznego; Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej i Europejskiej Federacji Organizacji Fizyki Medycznej; staż naukowy w Instytucie Fizyki (Oddz. Biofizyki) Gruz. A. N. W Tbilisi i w Instytucie Cytologii A. N. ZSRR w Leningradzie w zakresie biofizyki błon biologicznych 1968–1969; czł. Komitetu Redakcyjnego „Zagadnień Biofizyki Współczesnej 1976–1978. Autor ponad 40 prac naukowych z fizyki dielektryków i biofizyki błon komórkowych, większość w czas. o zasięgu międzynarodowym; opracował dwa skrypty akademickie: z fizyki ogólnej i biofizyki. Wypromował 13 mgr. i czterech dr., trzech dr. hab. i prof. wśród wychowanków. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski O.O.P.