Dębowska Ewa ur. w 1947 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz.; dr n.fiz. – 1979 r.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. UWr 1999– r.; kier. Zakładu Nauczania Fizyki Instytutu Fizyki Dośw. (IFD) UWr 1995– r.; z-ca dyr. ds. dydaktyki IFD 2002- r.; kier. Studiów Podyplomowych Fizyki 1995–1999 r.; koordynator wydziałowy programu SOCRATES 1998–2002 r.; koordynator wydz. programu European Mobility Scheme for Physics Students 1996– r.; przedstawiciel Instytutów Fizyki w „European Physics Education Network” 1996–2003; przedstawiciel Polski w międzynarodowej grupie roboczej Multimedia in Physics Teaching and Learning 2002– r.; czł. Zarządu Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego 1996– r. Autorka lub współautorka 65 publikacji. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Szerzej o niej: „Who is Who w Polsce”. (Huebners blaues Who is Who, Verlag fuer Personenzyklopaedien AG, Wydanie II uzupełnione,Zug, Schweiz 2003.).