Kiejna Adam ur. w 1950 r. w Dobrzyniu n. Wisłą. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1972 r.; dr n. fiz. – 1981 r.; dr hab. – 1991 r.; prof. n. fiz. – 2002 r.; prof. nadzw. UWr 1997–2004 r.; prof. zw. UWr 2004– r.; z-ca dyr. ds. badawczych w Instytucie Fizyki Dośw. UWr 1996– r.; kier. Zakładu Adsorpcji IFD UWr 2000– r.; stypendysta Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (ETF) (Uniwersytet Genewski 1981–1982 r.); Fundacji Humboldta (Uniwersytet w Monachium 1989–1990 i 1997 r. oraz Instytut Fritza Habera Towarzystwa Maxa Plancka w Berlinie – 2003 r.); prof. wizytujący w Chalmers University of Technology Wydz. Fizyki, Goeteborg – 1999 r., w CRMC2-CNRS, Campus de Luminy, Marsylia – 1993 r. i w Helsinki University of Technology – 2001 r.; 2003 r.; czł. Senatu UWr 2002–2005; czł. Narodowego Komitetu ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN 1999–2002, 2003–2006 r.; koordynator krajowy programów Europejskiej Fundacji Nauki STRUC 1998–2002 r. oraz PSI-K 2003–2007 r.; współprzewodniczący International Workshop on Surface Physics – 2003 r.; czł. PTF 1973–r.; czł. ETF 1980–r.; przewodniczący Oddz. Wrocławskiego PTF 2002–2005 r.; czł. Rady Redakcyjnej „Postępów Fizyki” 2003–r.; współredaktor tomów konferencyjnych Acta Physica Polonica, Surface Science, Vacuum. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor 70 publikacji, dwóch książek (do 2004 r.) Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.