Idczak Elżbieta Maria ur. w 1933 r. w Nieświeżu (Białoruś). Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. Wydz. Mat i Fiz Uniw w Mińsku (Białoruś) – 1957 r.; dr n. t. Wydz. Elektroniki PWr. – 1965 r.; dr hab. Wydz. Matematyczno–Fizyczno–Chemiczny UWr – 1974 r.; asystent – 1957 r.; st. asystent – 1960 r.; adiunkt w Katedrze Fizyki PWr. – 1965 r.; adiunkt Instut Fizyki PWr. – 1968 r., doc. – 1975 r.; prof. nadzw. Inst. Fiz. PWr. – 1990 r.; czł. Komisji Katalizy i Fotochemii Powierzchni PAN we Wrocławiu od 1987 r. Zainteresowania naukowe dotyczą optycznych własności cienkich warstw metali i ich tlenków oraz zastosowania elipsometrii do wyznaczania stałych optycznych i grubości cienkich warstw na absorbującym podłożu oraz stałych optycznych samego podłoża. Wypromowała trzech dr. n. t. Autorka 61 publikacji, dwóch monografii, sześciu skryptów, 20 cytowań w czas. i sześciu w książkach (do 2000 r.). Nagrody i odznaczenia: nagroda Ministra N. Sz. W i T za pracę hab. – 1975 r.; Złota Odznaka PWr. – 1976 r.; Złoty Krzyż Zasługi – 1979 r.; Złota Odznaka ZNP – 198 r.; Krzyż Kawalerski O.O.P. – 1989 r.; Medal KEN – 2002 r.