Męclewski Ryszard Stanisław ur. w 1926 r. w Łazach, zm. w 1999 r. we Wrocławiu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1952 r.; dr n. fiz. – 1962 r.; dr hab. – 1971 r.; prof. nadzw. – 1977 r.; prof. zw. – 1988 r.; asystent, st. asystent w Katedrze Fizyki Dośw. (KFD) UWr 1950–1962 r.; adiunkt w KFD UWr 1962–1968 r.; doc. w KFD/Instytucie Fizyki Dośw. (IFD) UWr 1968–1977 r.; kier. Zakładu Fizyki Atomu i Cząsteczki IFD UWr 1973–1975 r.; kier. Zakładu Elektroniki Emisyjnej IFD UWr 1975–1998 r./em.; staż w National Bureau of Standards (NBS) w Waszyngtonie 1970–1971 r.; prof. wizytujący w Uniwersytecie Aix-Marseille – 1979 r.; stała współpraca nauk. z Uniw. w Lipsku 1963–1993 r., NBS Waszyngton 1970–1988, Rutgers Univ. of New Jersey 1991–1995 r.; czł. Steering Committee of International Field Emission Society 1987–1990 r.; wiceprzewodniczący Oddz. Wrocławski PTF 1975–1978 r. Wypromował 13 dr. n. fiz., wśród nich: czterech dr. hab. i prof. Autor lub współautor ok. 120 publikacji. Trzy nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa W. i Techniki. Odznaczenia: Medal KEN; Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P. Szerzej o nim: R. Błaszczyszyn, in: Progress in Surface Science, 59 (1998) 275.