Mróz Stefan ur. w 1938 r. w Rzeplinie. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. fiz. – 1969 r.; dr hab. – 1976 r.; prof. n. fiz. – 1986 r.; dyr. Instytutu Fizyki Dośw. (IFD) UWr 1987–1991 r.; dyr. Instytutu Fizyki WSP im. J. Kochanowskiego w Kielcach 1985/86; dziekan Wydz. Fizyki i Astronomii UWr 1996–2002 r.; kier. Zakładu Spektroskopii Elektronowej IFD UWr; czł. Komitetu Fizyki PAN 1993–1999, 2003–r.; czł. Polskiego Towarzystwa Fizycznego; sekr., czł. zarządu, czł. komisji rewizyjnej (Oddz. Wrocław). Wypromował ośmiu dr n. fiz., wśród nich dr hab. i prof. Autor lub współautor 98. publikacji, trzech patentów, trzech książek (do 2004 r.). Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Medal KEN; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal 300-lecia UWr. Szerzej o nim: Who is Who w Polsce. Encyklopedia Biograficzna z życiorysami znanych Polaków i Polek. (Huebner blaues Who is Who, Wydanie I, 2002.)