Radoń Tadeusz ur. w 1929 r. w Dylągowej. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr fiz. – 1955 r.; dr n. fiz. – 1967 r.; dr hab. – 1981 r.; asystent, st. asystent, adiunkt w Katedrze Fizyki Dośw./Instytucie Fizyki Dośw. (IFD) UWr 1955-1984 r.; doc. w IFD UWr 1984–1992 r.; prof. nadzw. UWr – 1993 r./em. 2001 r.; kier. Zakładu Spektroskopii Emisji Polowej IFD UWr – do 2000 r.; z-ca dyr. ds. dydaktyki IFD UWr 1981–1984 r.; prodziekan Wydz. Matem.-Fizyki i Chemii UWr 1984–1987 r.; z-ca dyr. IFD ds. ogólnych 1987–1991 r.; staż i współpraca nauk. w Sektion Physik, Universität Leipzig; współpraca nauk. z Dept. of Physics, University of Toronto. Skarbnik Oddz. Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego 1969–1972 r. Wypromował dr. n. fiz. Autor lub współautor 41 publikacji. Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa W. i Techniki – za pracę hab. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski O.O.P.; Medal KEN.